1. Algemeen
De algemene voorwaarden van Ing Hairstyling gelden voor iedere behandeling, transactie of aanbieding. Dezen gelden tussen Ing Hairstyling en cliënt tenzij anders schriftelijk is bepaald.

2. Plichten van Ing Hairstyling
Ing Hairstyling biedt haar behandelingen met de best mogelijke kwaliteit tegen de eisen die naar wetens op dat moment gelden. Het is haar plicht de cliënt te wijzen op eventuele financiële plichten of wijzigingen in de afspraak. Bij verhindering van Ing Hairstyling moet zij dit zo spoedig mogelijk binnen 24 uur melden.

3. Plichten cliënt
De cliënt is verplicht bij hinder van de afspraak dit zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uur te melden. Indien de cliënt deze verplichting niet is nagekomen, stelt Ing Hairstyling 50% van het bedrag in rekening.

Bij een ‘no show’ , niet afzeggen en/of niet op afspraak verschijnen, wordt er het gehele bedrag in rekening gebracht.

In de eerste 48 uur na het kleuren, highlighten en of permanenten van het haar, mag deze niet gewassen / nat worden, omdat de kleurpigmenten en/of de krullen in het haar moeten uitharden. Als u wel in contact bent gekomen met water op welke manier dan ook en de kleur vervaagt na enkele dagen/weken, dan is dit uw eigen verantwoordelijkheid. Ook het gebruik van professionele producten die bij Ing Hairstyling te koop zijn, moeten worden gebruikt om zo het kleur en/of krul behoud te garanderen.

4. Betaling
De cliënt is verplicht direct na afloop van de behandeling de betaling te voldoen. Wanneer dit niet mogelijk is, dient dit vooraf gemeld te worden. Ing Hairstyling meldt alle prijzen zichtbaar in de salon.

Aanbiedingen en advertenties gelden alleen in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

5. Persoonsgegevens & Privacy
De cliënt voorziet Ing Hairstyling vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de professional aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

Ing Hairstyling neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. Ing Hairstyling behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Ing Hairstyling zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Garantie
Ing Hairstyling geeft de cliënt 2 weken garantie op de behandelingen en de producten.

Dit komt te vervallen indien:
• De cliënt andere producten gebruikt dan voorgeschreven door Ing Hairstyling.
• De cliënt niet de adviezen heeft opgevolgd als voorgeschreven door Ing Hairstyling.
• De cliënt geen advies voor medische hulp heeft opgevolgd.

Wanneer de cliënt niet tevreden is over bij Ing Hairstyling gekochte producten, geldt geen geld terug garantie. Echter kunnen deze uiterlijk binnen 7 dagen na aankoop geruild worden voor andere producten van Ing Hairstyling.

Wij beoordelen uw klacht en de geldigheid van de garantie wel op voorgeschreven adviezen en op eigen verzorging van de kleur / krul behandeling buiten de salon. Er geldt op deze behandeling géén restitutie.

7. Aansprakelijkheid
Ing Hairstyling is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de professional is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Ing Hairstyling is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

8. Beschadiging & Diefstal
Ing Hairstyling heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

Ing Hairstyling meldt diefstal altijd bij de politie.

9. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Ing Hairstyling.

Ing Hairstyling moet de klager binnen vijf werkdagen antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Ing Hairstyling de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen.

10. Recht
Op elke overeenkomst tussen Ing Hairstyling en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Ing Hairstyling is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op de website of Facebook plaatsen, bijvoorbeeld in een reactie op een bericht en kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld. Deze reacties zijn de persoonlijke mening van de schrijver en reflecteren dan ook op geen enkele manier de standpunten en/of denkwijze van Ing Hairstyling.

Ing Hairstyling kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het plaatsen van auteursrechtelijk beschermd materiaal door bezoekers.

Ing Hairstyling betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van informatie, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. Ing Hairstyling aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Anonieme reacties die alleen bedoeld zijn om auteur of betrokken personen of bedrijven in negatief daglicht te stellen, worden zonder discussie verwijderd.